ALV 2023

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, dinsdag 23 mei van 20.00 – 21.00 uur

In bovenzaal van café De Tapuit — gebruik de entree naast Koninginneweg 114.

1. Opening voorzitter

2. Vaststellen notulen ALV 2022 en agenda 2023

3. Terugblik 2022 en Speerpunten 2023

4. Financieel jaarverslag 2022

5. Verslag Kascommissie (goedkeuring en decharge) en Installatie 2023

6. Vaststellen Begroting en contributie 2023

7. Bestuurssamenstelling | voorgestelde wisseling penningmeester

8. Rondvraag

9. Sluiting

Lees de notulen van de vorige ALV via deze link: https://degroenekroon.org/alv-documenten/