Aanrader: lees de Transitie Visie (Warmte)

Beste Leden en buren, 

We raden iedereen aan om de Transitie Visie voor Warmte (TVW) te lezen, in maart 2021 door de Gemeente Haarlem gepubliceerd.  Dit is ’n eenvoudig te lezen voorstel voor warmtevoorziening in de toekomst, waar alle burgers op mochten reageren.  

Hieronder volgt onze reactie.

De Groene Kroon heeft nog wel een aantal inhoudelijke vragen aan de gemeente maar onderschrijft de drie belangrijkste conclusies in de TVW aangaande onze wijken, namelijk:

1.   Isoleren, isoleren, isoleren is voor onze huizen de komende tijd het motto. Hiermee gaat de warmtevraag van de buurt de komende jaren flink omlaag. Dat is echt stap 1 om in aanmerking te komen voor andere collectieve en individuele warmte oplossingen

 

2.    Pas over 15 tot 20 jaar komt ONZE BUURT in aanmerking voor een warmtenet maar tot die tijd zijn er tussenoplossingen waarbij aardgas en andere elektrische systemen (zoals een warmtepomp) tegelijkertijd gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hybride warmtepomp waarmee zo 60 tot 80% van het aardgasverbruik per woning bespaard kan worden.

 

3.    Waarom duurt het zolang? Op basis van laaghangend fruit eerst heeft de gemeente Haarlem gekozen voor Schalkwijk en de Waarderpolder. Daar zijn lagere kosten, korte ontwikkeltijd en een goede C02 reductie, dat heeft logischerwijs de voorkeur. Daarnaast zullen er voor collectieve warmte in onze buurten andere warmtebronnen ontwikkeld moeten worden. Denk hierbij aan geothermie, restwarmte of andere oplossingen. Het ontwikkelen daarvan duurt nu eenmaal lang. 

 

De vragen die we nog willen stellen aan de gemeente gaan over inzage van de onderliggende data en criteria van onze wijken. Dit omdat we als de Groene Kroon de warmtetransitie willen begrijpen zodat we kunnen helpen met de implementatie in onze buurten. 

 

Wil je meepraten met De Groene Kroon en de Gemeente?   Onze voorkeur is om de inspraak vanuit onze buurt te bundelen via onze vereniging: info@degroenekroon.org. 

Op 30 maart stuurden we twee bestuursleden naar de bijeenkomst over deze TVW.

 

Je kunt de transitievisie lezen via:  https://www.haarlem.nl/gasvrijer/visie/

of ALLE relevante documenten via:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/16-februari/10:00/Haarlemse-transitievisie-warmte

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Overige opmerkingen:

 • Warmte voorziening is een nijpender vraagstuk dan elektriciteitsvoorziening, omdat fossiele brandstof (zoals aardgas) efficiënter is in het creëren van warmte. Het is de bedoeling dat elke gemeente in NL vóór eind 2021 een TVW (warmte) en TVE (energie) heeft. Haarlem ligt dus voor op schema. Een Transitievisie is een levend document en wordt elke paar jaar bijgewerkt. Het geeft richting maar is geen harde realiteit.
 • Gemeentes hanteren 10 criteria die leidend zijn voor de visie per wijk (zie blz. 26, 27 voor uitleg), waaronder:

   • Bundeling van de vraag (dit is eenvoudiger in een wijk met veel huurders)
   • Initiatieven van bewoners (de Groene Kroon staat al vermeld in deze visie!)
   • Natuurlijke transitiemomenten
   • Nabijheid infrastructuur
   • Basisisolatie moet aanwezig zijn
   • Beoogde einddatum 2040 (criterium van Haarlem)

 •  Aanleg van een alternatieve warmtevoorziening is rendabeler in collectief verband dan individueel. Een buurt met veel woningcorporaties/grote gebruikers, hoge woningdichtheid, en warmtebron in de nabijheid zal dus eerder aan bod komen dan onze buurt. Lees: Schalkwijk en Waarderpolder, en dat is precies wat er in het rapport staat.
 • Een MT warmtenet (“Midden Temperatuur”, oftewel: geschikt voor de gemiddelde radiator) is voor Bosch&Vaart kansrijker dan voor de Koninginnebuurt, al kunnen de wijkgrenzen overschreden worden (om nadere uitleg wordt nog door ons gevraagd). 
 • Het belang van beter isoleren in onze buurt wordt onderschreven in Bijlage 1, studie CE Delft  (NB: wij vallen onder cluster ZUID!):  Met isoleren kan meer dan de helft van het warmtegebruik bespaard worden. Hier ligt een grote taak voor De Groene Kroon!
 • Alternatieve warmte levering ligt nog minstens 10 jaar in het verschiet, bijv. via Datacenter Polanenpark, het zonnewarmtenet (Ramplaankwartier) of aquathermie (denk aan de Leidse vaart). Dus als je nu een hybride warmtepomp zou aanschaffen, die grofweg 15-20 jaar levensduur heeft, dan ben je goed bezig.

 

Hieronder: scenario voor 2030 (links) en 2040 (rechts)