Notulen van ALV 2022:

Aanwezig Bestuur:           Frits Brinkerhof, Lucas Land, Michiel Westermann, 

Aanwezig werkgroepen:  Marijke Gantvoort, Hestia de Vries

Aanwezig kascommissie: Menno Harkema en Steven de Vries

Aanwezig leden:               ca. 10 leden

Afwezig werkgroepen:     Andreas Domnick, Ingeborg van Goor, Bart Algera

Locatie:                            Stichting De Baan, Nauwe Geldelozepad 17 

AGENDA Eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) van 25 mei 2021 

 1. Welkomstwoord en vaststellen agenda
 2. Terugblik 2021 en Beleidsplan 2022
 3. Financieel jaarverslag 2021
 4. Vaststellen Begroting 2022 en contributie 2022
 5. Verslag Kascommissie 2021, goedkeuring en decharge
 6. Installatie Kascommissie 2022 en Bestuurssamenstelling 2022
 7. Rondvraag
 1. Welkomstwoord en vaststellen agenda
  Voorzitter Lucas Land heet iedereen van harte welkom op deze eerste ALV van DGK en stelt vast dat er geen veranderingen in de voorgestelde agenda zijn. Het verslag van de Kascommissie wordt eerst behandeld voor de het vaststellen van de Begroting 2021.
 2. Terugblik 2021 en Beleidsplan 2022
  DGK is opgericht op 27 januari 2021, vaak voor de Corona tijd. De eerste themabijeenkomsten waren online en in maart 2021 heeft DGK subsidie gehad van het democratische experiment van de wijkraad Bosch & Vaart. Inmiddels hebben we het jaar 2021 succesvol afgesloten en is de activiteitenplanning 2022 is klaar. DGK heeft inmiddels 125 leden. 
  Het Beleidsplan 2022 wordt gepresenteerd en vastgesteld. Het bestuur van DGK heeft besloten om een kleiner bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) te maken en meer te werken met verschillende werkgroepen. We hebben 5 werkgroepen: Bijeenkomsten, E-coaches, Communicatie, Econobis, Nieuwe projecten. De voorzitters ontmoeten elkaar 1x per maand en de werkgroepen 1x per 2 weken.
 3. Verslag Kascommissie 2021, goedkeuring en decharge
  De Kascommissie bestaat uit Steven de Vries en Menno Harkema. Zij geven een groot compliment aan de Penningmeester voor het uitstekende werk wat hij heeft verricht voor de financiële verslaggeving en keuren alle stukken goed. De kascommissie hanteert het zogenaamde vier ogen principe bij de beoordeling van de jaarcijfers. 
 4. Financieel jaarverslag 2021
  De penningmeester presenteert de jaarstukken 2021 en meldt dat het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 9.613. Het Balanstotaal is € 10.332. DGK heeft een grote reserve en daarom is er voor 2022 geen subsidie nodig, wel voor het jaar daarna.
 5. Vaststellen Begroting 2022 en contributie 2022
  De contributie voor 2022 wordt vastgesteld op € 25,00 per jaar. Het begrote resultaat voor 2022 wordt vastgesteld op € 5.472, waarmee € 4.141 wordt gebruikt van de reserve. Bij een ledental van 300 wordt DGK structureel zelfstandig en zijn er geen subsidies nodig.
 6. Installatie Kascommissie 2022 en Bestuurssamenstelling 2022
  Menno Harkema treedt terug uit de Kascommissie 2021 en Steven de Vries blijft nog één jaar aan en er wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat voor 2022. Op die manier blijft de continuïteit gewaarborgd. De samenstelling van het Bestuur 2022 blijft hetzelfde (Voorzitter Lucas Land, Penningmeester Michiel Westermann, Secretaris Frits Brinkerhof) als in 2021.
 7. Rondvraag
  Tijdens de ALV worden ook verschillende onderwerpen besproken die in dit punt worden samengevat.

De ALV besluit dat leden die niet hun contributie betalen na een schriftelijke en telefonische herinnering worden geroyeerd ongeacht hun functie. 

Ook wordt de mogelijkheid besproken wat DGK zou kunnen betekenen voor VVE’s.

Een idee van de werkgroep Nieuw Projecten is om meerdere leden bij elkaar te brengen om gezamenlijk bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen te kopen en te installeren. Waarbij De Groene Kroon geen commerciële partij is maar slechts faciliterend en verbindend. 

VOLGENDE VERGADERING:  Voorzittersoverleg werkgroepen:

4 juli 202220.30 – 21.30 uur via Teams