Privacy verklaring

Privacy verklaring

De Groene Kroon, gevestigd aan Julianastraat 17, 2012 ER Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact:  Secretariaat De Groene Kroon, Julianastraat 17, 2012 ER Haarlem  (+31 6 23589275)

Secretaris Frits Brinkerhof is de Functionaris Gegevensbescherming van De Groene Kroon Hij is te bereiken via secretaris@degroenekroon.org of via groenekroonduurzaam@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groene Kroon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (voor facturering van contributie)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website / vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, bijv. in geval van deelname aan een activiteit. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroenekroon.org, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

De Groene Kroon verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het in kaart brengen van het draagvlak (aantal leden) en de problematiek binnen de buurt, mede in verband met het aanvragen van subsidies en om een volwaardige gesprekspartner met de Gemeente te kunnen zijn.
Geautomatiseerde besluitvorming:

De Groene Kroon neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

De Groene Kroon gebruikt HOOM (landelijk service platform voor lokale burgerinitiatieven) om gegevens te analyseren, mits de eigenaar (van die gegevens) die toestemming geeft.  Hier vloeien geen besluiten uit voort die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van De Groene Kroon tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Groene Kroon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Categorie van gegevens

Niet-persoonlijke gegevens (gebouw-gebonden gegevens):

Adres & Soort woning (rij, hoek, appt, etc.)

Kenmerken van woning (Energielabel etc.)

Bewaartermijn

Alleen gedurende actief lidmaatschap

ook na beëindiging lidmaatschap

ook na beëindiging lidmaatschap

Reden

Administratie

Analyse ten bate van gesprek met Gemeente

Analyse ten bate van subsidieaanvragen

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groene Kroon verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.  We zullen bepaalde gegevens uitsluitend verstrekken aan een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval zullen we dat van tevoren duidelijk maken en/of uitdrukkelijk toestemming vragen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Groene Kroon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Groene Kroon gebruikt geen cookies.  Overige websites, bereikbaar via een link op onze website, doen dat mogelijk wel, maar voor die externe websites zijn wij niet verantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Groene Kroon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@degroenekroon.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Groene Kroon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Groene Kroon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degroenekroon.org